Huisregels s.v. Swift Helmond

Huisregels sv Swift Helmond

Algemene gedragsregels

 • Betaal de contributie op tijd
 • Pesten is bij onze vereniging uit den boze, zo ook vandalisme
 • Ieder lid van de vereniging moet zich bewust zijn van zijn/haar voorbeeldfunctie
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor geleden schade
 • Ieder lid van de vereniging conformeert zich aan de hier omschreven gedragsregels
 • Een seniorenlid, een jeugdlid vanaf 16 jaar dient in principe bereid te zijn om eenvoudige verenigingstaken te verrichten
 • Gedraag je bij iedere andere vereniging als een waardig lid van Swift
 • Iedere aan verenigingseigendommen toegebrachte schade wordt door het bestuur verhaald op de veroorzaker
 • Bij diefstal wordt aangifte bij de politie gedaan
 • Veiligheid gaat boven alles
 • Bij wangedrag spreken leden elkaar wederzijds aan en melden dit in voorkomende gevallen ook aan de TC en/of bestuur
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om, naast de bepalingen van het N.H.V. aanvullende sancties op te leggen
 • De vereniging spreekt de intentie uit om bij overschrijving naar een andere vereniging deze op de hoogte te stellen van opgelegde sancties

Specifieke gedragsregels

Ten aanzien van ons complex en gehuurde zalen:

 • Houdt het schoon! Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken
 • Houdt in- en uitgangen vrij voor ambulances en brandweer
 • Auto’s, (brom-)fietsen en scooters dienen op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden
 • Het is niet toegestaan hars te gebruiken in sporthallen binnen Helmond. Ook bij uitwedstrijden waar geen hars gebruikt mag worden  is dit niet toegestaan. Indien geconstateerd wordt dat een speler hars gebruikt, volgen sancties door het bestuur.

Ten aanzien van de kleedkamers:

 • Het douchen na de wedstrijd/training is wel zo fris
 • Roken in de kleedkamers is niet toegestaan
 • Afval (tape, bekertjes etc.) dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd
 • Het is aan niet-leden, met uitzondering van de ouders/begeleiders van jeugdleden, niet toegestaan de kleedkamers tijdens trainingen en wedstrijden te betreden
 • Iedereen dient zich te houden aan de indeling van de kleedkamers
 • Laat geen waardevolle spullen achter!
 • De kleedkamers dienen altijd opgeruimd en afgesloten achtergelaten te worden, de douches dienen te worden uitgedraaid
 • Coaches, trainers, ouders en begeleiders zien hierop toe

Ten aanzien van de kantine:

 • Het is jeugd tot 18 jaar niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen
 • Roken is in de kantine niet toegestaan
 • Het nuttigen van zelf meegebrachte alcoholische dranken is niet toegestaan
 • Een ieder wordt verzocht lege kopjes en glazen na gebruik aan de bar af te geven
 • Aanwijzingen van het barpersoneel dienen te allen tijden worden opgevolgd
 • Gemorste consumpties dienen direct te worden opgeruimd
 • Overmatig drankgebruik en wangedrag wordt niet getolereerd
 • Het is uitsluitend met toestemming van het barpersoneel toegestaan u achter de bar te begeven
 • De in- en uitgangen dienen vrij gehouden te worden
 • Het barpersoneel dient zich te conformeren naar de regels die opgesteld zijn voor het barpersoneel.

Ten aanzien van trainingen en wedstrijden:

 • Een ieder behoort tijdig voor een training of wedstrijd aanwezig te zijn
 • Wanneer je niet kunt trainen, meld je dit tijdig af bij de trainer
 • Indien je niet kunt handballen, ben je verplicht je tijdig af te melden bij je coach of contactpersoon
 • Om knelpunten te voorkomen dienen wedstrijden zoveel mogelijk op tijd te beginnen
 • Tijdens de wedstrijden dient men zich te houden aan de voorschriften van het N.H.V., zoals shirts in de broek, geen lange nagels en sieraden af te doen, desnoods afplakken
 • Begeleiders van jeugdteams dienen aanwezig te blijven tot het laatste jeugdlid de kleedkamer verlaten heeft; hij/zij controleert of de kleedkamer netjes is achtergelaten.

Ten aanzien van materiaalgebruik:

 • Wees zuinig op eigen spullen, de spullen van een ander en de verenigingsspullen
 • EHBO spullen uit de koffers worden doelmatig gebruikt. Aftapen van oorknopjes en ringen geschied met eigen tape, niet met verenigingsmateriaal
 • Het trainingsmateriaal dient na gebruik netjes te worden opgeborgen in de daarvoor bestemde plaats
 • De minidoeltjes dienen na de wedstrijd direct te worden opgeruimt door trainer/coach met behulp van de ouders van de mini’s
 • Na de laatst gespeelde wedstrijd in de zaal dienen de doelen weer opgehaald en vastgezet te worden en gebruikte spullen zoals bediening scorebord en EHBO koffer e.d. opgeruimd te worden
 • Na de laatst gespeelde wedstrijd op het veld dienen de netten uit de doelen te worden opgehaald en alle gebruikte spullen zoals scorebord, tafels en stoelen te worden opgeruimd

Ten aanzien van gesponsorde kleding:

 • Een ieder is zuinig op de gesponsorde kleding van de vereniging
 • Bij ontvangst van de kleding tekent de speler een formulier met het kledingreglement en conformeert zich naar dit reglement
 • Per gesponsord elftal worden afspraken gemaakt over het wassen van de kleding

Ten aanzien van het gedrag op en rond het veld:

 • Ongepast taalgebruik is niet toegestaan. Onder ongepast taalgebruik wordt verstaan overmatig vloeken, het verbaal smijten met verschillende lichaamsdelen en het gebruik van ziekteverwensingen en discriminerende opmerkingen
 • De nadruk ligt op sportief spel, opzettelijk grove overtredingen worden bestraft met een boete of een schorsing
 • Aanwijzingen van de trainer/coach dienen opgevolgd te worden
 • Respecteer iedere beslissing van de scheidsrechter, ook als je denkt dat die onjuist is
 • De coach/trainer corrigeert onjuist gedrag van spelers/sters; hij/zij wijst ze er op en zet aan tot verandering. Indien gewenst bespreekt de coach/trainer dit met het bestuur.
 • Als lid van onze vereniging spreken we elkaar aan op ongepast taalgebruik of wangedrag en wijs je als speler je medespeler op onsportief en onplezierig gedrag
 • Blijf sportief, ook bij verlies en probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders
 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels
 • Heb als speler de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met andere te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders
 • Respecteer het werk van anderen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend

Ten aanzien van ouders en verzorgers:

 • Forceer een kind dat geen interesse toon nooit om deel te nemen aan een sport
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goed spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling
 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw.
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen,. Applaudisseer voor een goed spel van beide teams
 • Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen
 • Erken de waarde en het belang van vrijwilligers/trainers/coaches. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.